کشاورزان

لیست کشاورزان عباس آباد

دامپروران

لیست دامپروران عباس آباد

دانش آموزان و دانشجویان

لیست دانش آموزان و دانشجویان عباس آباد

کارآفرینان

لیست کارآفرینان عباس آباد

کشاورزان

لیست کشاورزان عباس آباد

دامپروران

لیست دامپروران عباس آباد

0
کارآفرینان

لیست کارآفرینان عباس آباد

دانش آموزان و دانشجویان

لیست دانش آموزان و دانشجویان عباس آباد

چرا ده مـــــپ ؟

برخی از خدمت های ارائه شده توسط گروه ده مـــــپ

خدمات

خدمات اعمال شده توسط تیم ده مـــپ

کالا

ارائه شده به دهکده ها توسط ده مــــپ

ایده ها

ایده های ایجاد شده

دهکده ها

تحت حمایت ده مــــپ

نوع خدمت مختلف
عدد کالا
ایده ناب و جدید
دهکده تحت حمایت
خدمات

خدمات اعمال شده توسط تیم ده مـــپ

کالا

ارائه شده به دهکده ها توسط ده مــــپ

نوع خدمت مختلف
0
عدد کالا
ایده ها

ایده های ایجاد شده

دهکده ها

تحت حمایت ده مــــپ

ایده های درآمدزا و پرسود
دهکده تحت حمایت

همکاران ده مپ در عباس آباد

متصدی عباس آباد

دهیار عباس آباد

شورای عباس آباد