مشارکت های استراتژیک زیربنای کار ما برای پر کردن شکاف بین تحقیقات ، کشاورزان ، بازارها و یک محیط پشتیبانی و امکان پذیر است.

پایداری تأثیر ما به مشارکت های موثر بستگی دارد.

ما برای طراحی و اجرای طیف گسترده ای از محصولات نوآورانه ، پروژه های توسعه و ابتکارات از نزدیک با شرکای بزرگ و کوچک همکاری می کنیم.

ما همچنین تلاش می کنیم تا ظرفیت شرکای خود را از طریق آموزش و دعوت برای حمایت از سیستم های غذایی پایدار – از آزمایشگاه تا مصرف کننده – افزایش دهیم.

مشارکت برای کشاورزان مولد

کشاورزان مهمترین شرکای ما باقی می مانند.

ما با سازمان ها و جوامع محلی کار می کنیم تا آزمایشاتی را در زمینه فن آوری های بهبود یافته و شیوه های کشاورزی انجام دهیم و برای اطمینان از پایداری زنان کشاورز و جوانان را در اولویت قرار دهیم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشارکت با ما تماس بگیرید.