اعضای

تیم ده مــپ

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

محمد مسیح یاراحمدی

مدیرعامل

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

شایان رضی

طراح وب

نگار عبدالهی نژاد

گرافیست

افشاری

مدیر فروش